[1]
S. Deolekar, T. P. Shaikh, S. Ansari, N. Mandhane, S. Karandikar, and V. Lal, “Pedunculated perianal lipoma: a rare presentation”, Int J Res Med Sci, vol. 3, no. 6, pp. 1557–1558, Jan. 2017.